صنعت و اقتصاد همواره در ارتباطی مستقیم با هم بوده و بدون صنعتی قوی ، زیر بنای اقتصادی تنها مفهومی نمادین خواهد بود.طیف وسیع بخش های صنعتی و لزوم ایجاد بستری مناسب برای ارتباطات موثر در تعاملی هدفمند با مصرف کنندگان و سایر تولید کنندگان امری اجتناب ناپذیراست که با ورود به عصر حاضر در هماهنگی با پیشرفت تکنولوژی ، تعاملی همه جانبه را با ارکان ارتباطات، به درستی و منطبق با الگو های امروزی طلب میکند.

 

شناخت اصولی بستر بازار و رابطه مندی آن با صنعت و راهکارهای ایجاد کانال های اتصال بین عرضه و تقاضا در سطح خرد و کلان لزوم ایجاد شبکه های ارتباطی موثر و در دسترس بودن آن را مسلم می نماید.تعریف واضح از فعالیت های هر واحد صنعتی و نحوه عملکرد آن، شرح نوع و کیفیت محصولات، معرفی وب سایت ها، شبکه های اجتماعی و راههای ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم با مخاطبین در این راستا، یکی از مهمترین اقداماتی است که در بدو امر، توسط یک واحد صنعتی صورت می پذیرد.

 

نیازهای ساختاری واحد های صنعتی شامل چالش های گوناگونی است که در تحلیل آنها میتوان به یک الگوی منسجم و منتج از طبقه بندی راهبردی و بر مبنای میزان اهمیت آنها دست یافت که بدون اغراق تعریف یک شبکه ارتباطی مهمترین آنها می باشد، لذا با توجه به اهمیت داشتن دسترسی آزاد و بدون محدودیت به بانک های اطلاعاتی، دسترسی به منابع اطلاعات، امری حیاتی در عرصه رقابت و رشد خواهد بود.

 

مجموعه ساختکار، با هدف ایجاد بانک های اطلاعاتی و ایجاد دسترسی سریع به منابع اطلاعات، طبقه بندی تفکیکی از گروه ها و زیر گروه ها ، توسعه و نشر اطلاعات در محیط وب و بازخورد اصولی و موثر با مخاطبین ، سعی بر ارائه راهکاری مناسب و ساده برای این مهم نموده است.